Bižuterie-Bijoux.cz
vyberte jazyk
       Náhrdelníky
       Náušnice
       Náramky
       Brože
       EXKUZIVITY
       SVATBA
       Způsob použití
       Materiál
       Barva
       Dárkové balení
       Nové - New

Sortiment
Garance záruky a kvality
Možnosti platby / doprava
Dárkové balení
Bižuterní komponenty
Možnost spolupráce
Ochrana osobních údajů
Bižuterie-Bijoux.cz novinky více informací obchodní
podmínky
více informací kontakty více informací
Přihlášení
Nová registrace
Zapoměli jste heslo?
Vyhledávání
Košík
VYHLEDAT OBJEDNAT položek: 0 za: 0,- Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

TEXO PLUS  s.r.o.
Maršovice 94

468 01, Jablonec nad Nisou

Česká republika
IČ: 62240439
DIČ: CZ62240439

Společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí n/L, oddíl C, vložka 7943

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bizuterie-bijoux.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)

TEXO PLUS  s.r.o.
Maršovice 94

468 01, Jablonec nad Nisou

Česká republika
IČ: 62240439           DIČ: CZ62240439

Společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí n/L, oddíl C, vložka 7943

 

upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese bizuterie-bijoux.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.1.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové

stránky prodávajícího umístěné na adrese  bizuterie-bijoux.cz (dále jen  „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.2.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná

ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a

obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem (maloobchodní prodej),

těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí se zákonem č. 40/1964 Sb. v platném znění

(občanským zákoníkem, dále jen „OZ“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „ZOS“) a dále platnými předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícími spotřebiteli. Případné odchylky od těchto podmínek, které ovšem musí být v souladu se zákonem, musí být schváleny oběma stranami písemnou formou.

1.6.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem (velkoobchodníprodej), se řídí rovněž těmito obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupraveném, pak zákonem č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku.

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1.

Prodávající / dodavatel

je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Provozovatel obchodu:

TEXO PLUS  s.r.o., Maršovice 94, 468 01, Jablonec nad Nisou

2.2.

Spotřebitelská smlouva  je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

2.3.

Zákazník našeho internetového obchodu je kupující. Rozlišuje se kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

2.4.

Kupující  spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu těchto obchodních podmínek, které se ho týkají a obchodním zákoníkem v platném znění.

2.5.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka

zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

 

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1.

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do

svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a

pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je

povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

3.4.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský

účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s

ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou

údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1.

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to

včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

4.2.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a

dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.3.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku

webového rozhraní obchodu)

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného

zboží

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.4.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,

které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.5.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní

ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.6.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),

jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty

kupujícího.

4.7.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s

osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4.8.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.9.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,

včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je

kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující

uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Palackého 41, 466 01 Jablonec nad Nisou;

-  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

-  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 4314676001/5500, vedený u společnosti Raiffeisen Bank a s. (dále jen „účet prodávajícího“);

-  bezhotovostně platební kartou;

5.2.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s

balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady

spojené s dodáním zboží.

5.3.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí

zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.4.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s

uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému

potvrzení objednávky (čl. 4.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží

kupujícímu.

5.6.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními

předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu

daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího Palackého 41, 466 01 Jablonec nad Nisou; palace@texoplus.cz.

6.2.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 3 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

6.3.

Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 6.3 obchodních podmínek je

prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

6.4.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.3 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní

cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do patnácti (15) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 6.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

6.5.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či

částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 6.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1.

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě,

že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v

objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.3.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným

způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v

případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7.5.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky

prodávajícího.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně

záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

8.2.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8.3.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s

kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

8.4.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se

projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Palackého 41,

466 01 Jablonec nad Nisou; palace@texoplus.cz

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní

obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.3.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy,

programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového

rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.4.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

9.5.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku

zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich

určením.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa

bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a

povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

10.4.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském

účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto

zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v

elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným

způsobem.

10.7.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná

o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

10.8.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života

kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může

jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10.9.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen

tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.10.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem

prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být

druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2.

Zpráva je doručena:

- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;

integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím

zásilky adresátem,

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též

odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti

(10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou

obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost

prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým

stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické

podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování PALACE PLUS, Palackého 41,466 01

Jablonec nad Nisou, adresa elektronické pošty palace@texoplus.cz, telefon +420 483 311 915.

 

V Jablonci nad Nisou dne 27. 08. 2015.

 

Obchodní podmínky můžete stáhnout zde.

Reklamační řád můžete stáhnout zde.

Obchodní podmínky